ข่าวกิจกรรม :

ประชุมคณะอนุกรรมการ เครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคเหนือ

ประชุมคณะอนุกรรมการ เครือข่ายครู สควค.ภาคเหนือ เพื่อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2563 และติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคเหนือ ในแต่ละจังหวัด โดยจัดการ ประชุม ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เครือข่ายวิชาการครู สควค. 4 ภูมิภาค ประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงแรมจัสมิน รีสอร์ท

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562  เครือข่ายวิชาการครู สควค. 4 ภูมิภาค ประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงแรมจัสมิน รีสอร์ท  กรุงเทพมหานคร

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในวันที่ 27-28 มกราคม 2562 

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในวันที่ 27-28 มกราคม 2562 

      ท่านผอ.สสวท.มอบหมายให้ ดร.พรชัย อินทร์ฉาย  รองผู้อำนวยการ สสวท. และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายครูสควค.ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง

      ท่านผอ.สสวท.มอบหมายให้ ดร.พรชัย อินทร์ฉาย  รองผู้อำนวยการ สสวท. และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายครูสควค.ภาคเหนือ พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนเถินวิทยา และร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายครู สควค. ภาคเหนือ  ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย ดร.พรชัย อินทร์ฉาย, ดร.นันทวัน สมสุข และคณะ จัดประชุมระดมความคิดการสร้างเครือข่ายวิชาการ ครู สควค. ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561 

       สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย ดร.พรชัย อินทร์ฉาย, ดร.นันทวัน สมสุข และคณะ จัดประชุมระดมความคิดการสร้างเครือข่ายวิชาการ ครู สควค. ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561 

ประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการสำหรับครู สควค. 4 ภูมิภาคฯ

ประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการสำหรับครู สควค. 4 ภูมิภาค และพัฒนาครู สควค. ให้มีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ณ โรงแรมบางกอกชฎา ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 22-25 สิงหาคม 2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

smt_north, สควค.ภาคเหนือ

โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

Engine by shopup.com