ข่าวกิจกรรม :

ประชุมคณะอนุกรรมการ เครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคเหนือ

ประชุมคณะอนุกรรมการ เครือข่ายครู สควค.ภาคเหนือ เพื่อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2563 และติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคเหนือ ในแต่ละจังหวัด โดยจัดการ ประชุม ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เครือข่ายวิชาการครู สควค. 4 ภูมิภาค ประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงแรมจัสมิน รีสอร์ท

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562  เครือข่ายวิชาการครู สควค. 4 ภูมิภาค ประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงแรมจัสมิน รีสอร์ท  กรุงเทพมหานคร

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในวันที่ 27-28 มกราคม 2562 

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในวันที่ 27-28 มกราคม 2562 

      ท่านผอ.สสวท.มอบหมายให้ ดร.พรชัย อินทร์ฉาย  รองผู้อำนวยการ สสวท. และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายครูสควค.ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง

      ท่านผอ.สสวท.มอบหมายให้ ดร.พรชัย อินทร์ฉาย  รองผู้อำนวยการ สสวท. และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายครูสควค.ภาคเหนือ พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนเถินวิทยา และร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายครู สควค. ภาคเหนือ  ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย ดร.พรชัย อินทร์ฉาย, ดร.นันทวัน สมสุข และคณะ จัดประชุมระดมความคิดการสร้างเครือข่ายวิชาการ ครู สควค. ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561 

       สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย ดร.พรชัย อินทร์ฉาย, ดร.นันทวัน สมสุข และคณะ จัดประชุมระดมความคิดการสร้างเครือข่ายวิชาการ ครู สควค. ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561 

ประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการสำหรับครู สควค. 4 ภูมิภาคฯ

ประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการสำหรับครู สควค. 4 ภูมิภาค และพัฒนาครู สควค. ให้มีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ณ โรงแรมบางกอกชฎา ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 22-25 สิงหาคม 2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24  “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 (Learning Innovation for 21st Century Skills)” ซึ่งจะจัดในวันที่ 2 – 4 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24  “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 (Learning Innovation for 21st Century Skills)” ซึ่งจะจัดในวันที่ 2 – 4 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการ (Training Need) การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูสควค. และครูในโรงเรียนคุณภาพของสสวท.

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการ (Training Need) การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูสควค. และครูในโรงเรียนคุณภาพของสสวท. 3 สาขาวิชา คือ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศระดับ ม.ตอนปลาย ณ โรงแรมเอเชีย จ.ลำปางระหว่างวันที่ 23 - 28 มี.ค.2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศระดับ ม.ตอนปลาย ณ โรงแรมเอเชีย จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 23 - 28 มี.ค.2563 เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 120 คน โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (smt )ของสสวทให้สมัครผ่านเว็บไซต์ของสสวท ส่วนครูสควค หรือครูอื่นๆโรงเรียนโดยทั่วไปให้สมัครผ่าน โรงเรียนเถินวิทยา สพม.35 จ.ลำปาง ไม่เกินโรงเรียนละ2คน สสวทสนับสนุนสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม ที่พัก และค่าเดินทาง โทร : 0899587772 ใบสมัครและรายละเอียด : https://is.gd/abI2O1

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครู เปิดรับสมัครอบรม SMT ด้วยระบบทางไกล สาขาคณิตศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และสาขาอื่นๆ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครู เปิดรับสมัครอบรม SMT ด้วยระบบทางไกล สาขาคณิตศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และสาขาอื่นๆ รับสมัคร ถึง 6 มีนาคม 2563 รอบละ 40 ท่าน เท่านั้น

สสวท. ประกาศเลื่อนกิจกรรมต่างๆ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

สสวท. ประกาศเลื่อนกิจกรรมต่างๆ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ดังกิจกรรมต่อไปนี้

smt_north, สควค.ภาคเหนือ

โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

Engine by shopup.com