ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการ (Training Need) การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูสควค. และครูในโรงเรียนคุณภาพของสสวท.

 

แบบสอบถามความต้องการ (Training Need) การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูสควค. และครูในโรงเรียนคุณภาพของสสวท.

1.รายวิชาชีววิทยา

     https://forms.gle/SgaaqGY5hhCBG3k78

2. รายวิชาฟิสิกส์

     https://forms.gle/owu6CQrenk6K47Jb7

3. รายวิชาเคมี

     https://forms.gle/cQdZ6n536aDjiFcX8

20 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 433 ครั้ง

Engine by shopup.com