การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการข้าราชการครู สควค. 2563 (ออนไลน์) โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) : ติดตามนักเรียนทุน สควค. รุ่นพรีเมียม

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

     

     การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการข้าราชการครู สควค. 2563 (ออนไลน์) โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) : ติดตามนักเรียนทุน สควค. รุ่นพรีเมียม ที่บรรจุเข้ารับราชการครบ 1 ปี วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2563 ซึ่งทีมเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ นำทีมโดย ผอ. วิโรจ หลักมั่นและคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการภาคเหนือหลายๆ ท่านเข้าร่วมเป็นทีมวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่จัด ดังนี้

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ฉันและเธอ แยกตามกลุ่มสาขา 4 ห้อง (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์)

2. แชร์ประสบการณ์เส้นทางครูสู่มืออาชีพจากพี่สู่น้อง

3. การสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. แยก 4 ภูมิภาค

4. คลีนิกวิชาการ 3 ห้อง ได้แก่ 

  • ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษา
  • การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
  • การส่งเสริมผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานและงานวิจัย

5. เรื่องเล่าจากเพื่อน การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6. เรื่องเล่าจากเพื่อน การนำคลังความรู้ Scimath Project14 และการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

 

รูปภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 719 ครั้ง

Engine by shopup.com