ศธ. ผลักดันโครงการครู สควค. เข้า ครม.

ศธ. ผลักดันโครงการครู สควค. เข้า ครม. สู่ความเปลี่ยนแปลง
การสอนใหม่ในศตวรรษที่ 21 นำร่องจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
และสร้างความฉลาดรู้แก่ผู้เรียน

       

 

          วันที่ 23 มีนาคม 2564 / ทำเนียบรัฐบาล คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2567) ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้ทันกับแผนความต้องการข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  โดยมีเป้าหมายในการผลิตครู SMT คุณภาพบรรจุ   ในสถานศึกษาของ สพฐ. ทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พศ. 2566 - 2573 รวม 1,200 คน มีเป้าหมายบรรจุครู  ปีละ 150 คน โดยให้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดำเนินงานภายใต้งบประมาณ 1,654.98 ล้านบาท แบ่งเป็น งบทุนการศึกษาประมาณ 1,377 ล้านบาท และงบดำเนินงานประมาณ  278 ล้านบาท

          คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าการดำเนินงานโครงการนี้มีระยะเวลา 10 ปี วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างบุคลากรครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาโทหรือ ครู SMT คุณภาพรุ่นใหม่ ทดแทนบุคลากรเกษียณอายุราชการและโยกย้ายภูมิลำเนา  โดยมีหลักสูตรเฉพาะที่มุ่งพัฒนาทักษะสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้าน Coding การทำวิจัยในชั้นเรียน และการนำการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ หรือใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิทยาศาสตร์  สู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดทางการศึกษาวิถีใหม่ เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการเปลี่ยนโฉมบาทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่

 สำหรับแผนการดำเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ในส่วนทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1  ทุนระดับปริญญาตรี-โท รวม 600 ทุน โดยสรรหาคัดเลือกผู้รับทุนตั้งแต่ปี 2564 - 2567 ให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรี และศึกษาต่อเนื่องในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในระดับปริญญาโท  และรูปแบบที่ 2 ทุนระดับปริญญาโท รวม 600 ทุน โดยสรรหาคัดเลือกผู้รับทุนตั้งแต่ปี 2564 - 2567 จากผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในระดับปริญญาโท

          ส่วนงบดำเนินงาน จะเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของโครงการ ซึ่งเกี่ยวข้อง สถาบันผลิตครู (คณาจารย์ อาจารย์นิเทศก์)  โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ครูพี่เลี้ยง) และเครือข่ายวิชาการครู สควค. ระดับภูมิภาค (เหนือ กลาง ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมี สสวท.เป็นผู้พัฒนา โปรแกรมเสริมทักษะเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา ทั้งนี้ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ สควค. จำนวน 2 คณะ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียบร้อยแล้ว

              “ครูรุ่นใหม่ภายใต้โครงการนี้จะเป็นครูผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของเยาวชนไทย ด้วยการเรียนการสอนฐานสมรรถนะอย่างมีมาตรฐาน มีความฉลาดรู้ทั้งเรื่องดิจิทัล วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  มีทักษะรู้เท่ากันสื่อและสารสนเทศ สามารถใช้กระบวนการวิจัยหรือนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้ อดีตครู สควค. ใน 3 ระยะที่ผลิตมาก่อนหน้านี้ก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศในการผลักดันการจัดการเรียนการสอน SMT และเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนโครงการด้านการเรียนการสอน เช่น การจัดการเรียนการสอน Coding และโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เป็นต้น” คุณหญิงกัลยาย้ำความมั่นใจ

 

READ MORE      

28 มีนาคม 2564

ผู้ชม 201 ครั้ง

Engine by shopup.com