คณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด

 

จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายสุภณัฐ   ทาศักดิ์  ประธานกรรมการ
2 นายเกียรติศักดิ์   อินราษฎร  รองประธานกรรมการ

นายเจนณรงค์   วงศ์แสนศรี

 กรรมการ
นางฟ้ารุ่ง สุรินา  บุญทิศ  กรรมการ
5

นายเกียรติภูมิ   กองจาย

 กรรมการ

นางมัฑนา   ธิกันทา

 กรรมการ

นายเอกลักษณ์   อุตะมะแก้ว

 กรรมการ

นายเฉลิมพล   ชูสวัสดิกุล

 กรรมการ

นางเกศินี   ทองอ่ำ

 กรรมการ
10 

นางสาวสุมารินทร์   นิโรจน์

 กรรมการและเลขานุการ

 

จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายวิรัตน์ ตาละปิน ประธานกรรมการ
2 นายวุฒิกร คำแก้ว รองประธานกรรมการ
นางอรวรรณ วัดดิ้งแฮม กรรมการ
นายจิระณัฐฎ์ สุปน กรรมการ
5 นายพิทยา จิ๋วเจริญ กรรมการ
นายสันติ กลิ่นขวัญ กรรมการ
นางสาวประภาภรณ์ บุญตัน

กรรมการ

8

นางสาวนพมาศ แสนสุวงศ์

 กรรมการ
9

นางนพมาศ พิทักษ์กมลรัตน์ 

 กรรมการและเลขานุการ 

จังหวัดน่าน

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1  นายเสกสรรค์  ทิพย์ปัญญา  ประธานกรรมการ
2  นางสาวจิตรอนงค์  คำรศ  รองประธานกรรมการ
 นางสาวณชพร  จิตอารี กรรมการ
 นางสาวมาลิณี  อนุรักษ์  กรรมการ
5  นางสาวบัณฑิตา  ดอนกาวิน  กรรมการ
 นางอรณี  ผาแก้ว  กรรมการ
 นายสัจจะ  รุณวุฒิ  กรรมการ

 นางสาวรัชฎาภรณ์  ตนภู

 กรรมการ
 นางสาวชนาธิป  อาราธนกูล  กรรมการ
10   นางสาวพิมพ์พิรัญ  ปัญโญ  กรรมการและเลขานุการ

 

จังหวัดพะเยา

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1  นายนาวิน กาวี ประธานกรรมการ
2  นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ รองประธานกรรมการ
 ผศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ กรรมการ
 นางวิลัยพร หงุ่ยกระโทก กรรมการ
5

 นางขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์

กรรมการ
 นางสาวอัญชลี ดวงขยาย กรรมการ
 นางวิลาวรรณ ธะนะ

กรรมการ

8  นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ กรรมการ
9  นางสาวเฉลิมขวัญ รวมสุข กรรมการ
10  นายจรูญพงษ์ ชลสินธุ์

กรรมการและเลขานุการ 

จังหวัดแพร่

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1

นางสาวอรอุมา  ไชยชนะ  

 ประธานกรรมการ
2

นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม

 รองประธานกรรมการ

นางสาวโชติรส  ศรีเทพ   

 กรรมการ

นายเฉลิมพงษ์   เหมืองห้า

 กรรมการ
5

นายยุทธนา   สาจวง            

 กรรมการ

นายโสภณ  สุธรรม

 กรรมการ

นางสาวตุลารัตน์  จินายะ

 กรรมการ

นางสุวนิตย์  ดอกบัว

 กรรมการ

นายพยุงศักดิ์  แก้วดำ

 กรรมการ
10 

นายพจงจิตร  นาบุญมี

 กรรมการและเลขานุการ

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1  นายสมชาติ แผ่อำนาจ ประธานกรรมการ
2

 นายจรัสพงษ์ มูลใจ

รองประธานกรรมการ
 นายสมชาย แผ่อำนาจ กรรมการ

 นายปิยพล คันทะ

กรรมการ
5  นางสาวสุภาลักษณ์ เทพวงค์ กรรมการและเลขานุการ

จังหวัดลำปาง

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1

นางณัฐวรา ดอนดี

 ประธานกรรมการ
2

นางแคทรียา หลักมั่น

 รองประธานกรรมการ

นางพนิดา สถาพร

 กรรมการ

นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสรางกูร

 กรรมการ
5

นางสาวสมหญิง ฟองมัน

 กรรมการ

นายครรชิต บัวจีน

 กรรมการ

นางสาวนวพร อะกะเรือน

 กรรมการ

นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล

 กรรมการ

นายวิแทน ปวกพรมมา

 กรรมการ
10 

นายเอกชัย จันทร์ตา

 กรรมการและเลขานุการ

 

จังหวัดลำพูน

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1  นายศักดิ์ชาย  ขวัญสิน ประธานกรรมการ
2  นางกานดา   เขื่อนเพ็ชร      รองประธานกรรมการ
 นางสาวอัจฉรา  ธีรวิทยานุกุล  กรรมการ
 นางจิราพร  จันทร์ดี  กรรมการ
5  นางสาวสิรัชชา  วงค์คม      กรรมการ
 นางสาวชนันท์ธิดา  ประพิณ    กรรมการ
 นางรุจิรา   ชัยวัง   

กรรมการ

8  นางศิริญญา  หล้าเต็น  กรรมการ
9  นายวิฑูรย์  สุธรรม  กรรมการ
10  นางอัจฉรารัตน์  ชัยมณี

กรรมการและเลขานุการ 

จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1  นายพิเชษฐ์  จันทร์ผ่อง  ประธานกรรมการ
2  นายวงกต จุลรังสี   รองประธานกรรมการ
 นางสาวสุภาพรรณ จิตรเกตุ  กรรมการ
 นางสาวอภิญญา  จาดศรี   กรรมการ
5  นายจตุรงค์  บุญเสือ  กรรมการ
 นางสาวธนิษฐา  เพ็ชร์ช้าง  กรรมการ
 นายนาวี  ศักดาเดช  กรรมการ
 นางสาวณัฐกานต์  รัตนสังข์  กรรมการ
 นางสาวกรวิกา  ปานศักดิ์  กรรมการ
10   นางสาวเฉลิมพร  ทองศรีอ้น  กรรมการ
11  นางสาวราตรี  เสนาป่า กรรมการและเลขานุการ

 

จังหวัดตาก

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1  นายชานนท์  คำปิวทา ประธานกรรมการ
2  นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย รองประธานกรรมการ
 นายชัยวัฒน์  เทียนนาวา กรรมการ
 นางสาวกฤษณา โลหการ กรรมการ
5  นางสาวรัตนา ฟูมั่น กรรมการ
 นางสาวนิภาพร พลอยโตนด กรรมการและเลขานุการ

จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1

ดร.สุริยา ชาปู่

 ประธานกรรมการ
2

นายขวัญ ตาใจ

 รองประธานกรรมการ

นางสาวกัญญาวีร์  ชายเรียน

กรรมการ

นางสาวสายชล  สุขโข

 กรรมการ
5

นายเอกพงษ์  เบญจกุล

 กรรมการ

นายพีระพงษ์  ปัญญา

 กรรมการ

นายอมรพันธ์ุ  ช่างน้อย

 กรรมการ

นางสาวเนตรนภา  สุขชวดมี

 กรรมการ

นางสาวเกตุกนก  เลิกนุช

 กรรมการ
10 

นายพีรพงษ์  เขียววังทอง

 กรรมการและเลขานุการ

 

จังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1

นายฐิติวัฒน์   จัดดี

ประธานกรรมการ
2

นางสุมิตรา  ประชัน

รองประธานกรรมการ

นางดวงพร  มูลป้อม

กรรมการ

นางสาวอุษา  ปัญโญอ้าย

กรรมการ
5

นางสาววันวีร์  กลันทปุระ

กรรมการ

นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี

กรรมการ

นางสาวสุชาดา  รังษีสุทธิพร

กรรมการและเลขานุการ 

จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1

นายศุภชัย  รัววิชา

 ประธานกรรมการ
2

นางณัฐธยาน์   มั่นหมาย

 รองประธานกรรมการ

นางสาวสุปราณี  แก้วดู

กรรมการ

นางสาวพรวิภา  ภาพสิงห์

 กรรมการ
5

นายไพโรจน์  เดชะรัตนางกูร

 กรรมการ

นายลิขิตดง  นันตา

 กรรมการ

นายอุเทน  ทักคุ้ม

 กรรมการ

นางสาวมนันยา  ไฉไลพานิช

 กรรมการ

นางสาวสมใจ  สีดาจันทร์

กรรมการและเลขานุการ

 

จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1

นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน

ประธานกรรมการ
2

นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ

รองประธานกรรมการ

นางสาวดรุณี   วิเชียรสรรค์

กรรมการ

นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์

กรรมการ
5

นายมาโนชญ์  แสงศิริ

กรรมการ

นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี

กรรมการ
 7 นายเดชฤทธิ์  ปารระรักษ์ กรรมการ 
8 นายชนะชัย  ทะยอม

กรรมการ

 9 นายปฐมรัฐ  คูหา กรรมการ 
 10 นางสาวพนิดา  สมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1

 ว่าที่ ร.ต. อนุเทพ  เทพปัน 

 ประธานกรรมการ
2  นายวัชรพงษ์  ทสะสังคินทร์  รองประธานกรรมการ
 นางสาวปุณธิชา  มาเนตร  กรรมการ
 นางสาวเอื้อมพร  เอี่ยมแพร  กรรมการ
5  นางสาวบุรีรัตน์  สือพัฒธิมา กรรมการและเลขานุการ

 

จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 ว่าที่ ร.ต.เบญจรงค์  ทองอ่อน ประธานกรรมการ
2 นายพจนลักษณ์  ชูยอด รองประธานกรรมการ
นางสาวกมลทิพย์  ชมชาติ กรรมการ
นางธันยาภรณ์  กองสิงห์ กรรมการ
5 นางสาวปวีณา  ตระหนี่ กรรมการ
นางสาวจารุวรรณ  เตชะสุทธิรัตน์  กรรมการ
7

นายธนพงศ์ หมีทอง

กรรมการ
8 นายวรณัฐ หมีทอง กรรมการ
9 นางศศิกัญญา  ดอนดีไพร กรรมการและเลขานุการ
 

 

จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1

นายอาณัติ  ขันทจันทร์

ประธานกรรมการ
2

นางจินตนา  คำสอนจิก

รองประธานกรรมการ

นางสาววรรณรัตน์  พึ่งสวัสดิ์

กรรมการ

นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น

กรรมการ
5

นางสาวกิตติวรรญ  พรเจริญ

กรรมการ

นางสาววาสนา  กิมเทิ้ง

กรรมการ

นายบรรฑูรณ์    สิงห์ดี

กรรมการและเลขานุการ 


26 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 1511 ครั้ง

Engine by shopup.com