คณะกรรมการเครือข่าย สควค. ภาคเหนือ

คณะกรรมการเครือข่าย สควค. ภาคเหนือ

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายวิโรจ  หลักมั่น ประธานกรรมการ
2 นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่ รองประธานกรรมการ
3  นายสุริยา  ชาปู่  กรรมการ
4  นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น  กรรมการ
5  นายปิยะ  เงาส่อง  กรรมการ 
6  นายดนัยรัตน์  กาศเกษม  กรรมการ
7  นางสาวสุทธิดา  จำรัส  กรรมการ
8  นายวิษณุ  จันทหอม  กรรมการ
9  นายทศวัฒน์  หอมแก่นจันทร์  กรรมการและเลขานุการ
10  นายณัฐพงศ์  วงศ์ชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


20 เมษายน 2562

ผู้ชม 645 ครั้ง

Engine by shopup.com