ข่าวกิจกรรม :

การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดอุตรดิตถ์

การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดอุตรดิตถ์  นำโดย พี่แคท พิเชษฐ์  จันทร์ผ่อง พี่ใหญ่ของพี่น้อง สควค. ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน อีกทั้งได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายทางวิชาการครู สควค. ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เข้มแข็งยิ่ง ๆ ขึ้นไป

การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. 2563 จังหวัดลำปาง

การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. 2563 จังหวัดลำปาง วันที่ 25 กันยายน 2563 โดยประธานจังหวัดลำปาง ครูณัฐวรา ดอนดี จัดการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. จังหวัดลำปางขึ้น ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาต่อไป

การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. 2563 จังหวัดลำพูน

การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. 2563 จังหวัดลำพูน นำโดยประธานจังหวัด ครูศักดิ์ชาย ขวัญสิน ประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. จังหวัดลำพูน ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป

ประชุมสร้างเครือข่าย สควค.แม่ฮ่องสอน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ประชุมสร้างเครือข่าย สควค.แม่ฮ่องสอน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom นำโดยประธานจังหวัด ครูสมชาติ แผ่อำนาจ ประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการข้าราชการครู สควค. 2563 (ออนไลน์) โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) : ติดตามนักเรียนทุน สควค. รุ่นพรีเมียม

เป็นการประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการข้าราชการครู สควค. 2563 (ออนไลน์) โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) : ติดตามนักเรียนทุน สควค. รุ่นพรีเมียม ที่บรรจุเข้ารับราชการครบ 1 ปี

การประชุมระดมความคิดการพัฒนาเครือข่ายวิชาการข้าราชการครู สควค. 4 ภูมิภาค โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom

การประชุมระดมความคิดการพัฒนาเครือข่ายวิชาการข้าราชการครู สควค. 4 ภูมิภาค โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดปรับแผนการดำเนินงานโครงการเครือข่ายวิชาการครู สควค. 4 ภูมิภาค ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และติดตามผลการดำเนินงาน เครือข่ายครู สควค. 4 ภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการ (Training Need) การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูสควค. และครูในโรงเรียนคุณภาพของสสวท.

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการ (Training Need) การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูสควค. และครูในโรงเรียนคุณภาพของสสวท. 3 สาขาวิชา คือ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์

เชิญชวนครู สควค. ภาคเหนือ ส่งประกวดคลิปวิดีโอ สื่อการสอน และเทคนิคการสอน ชิงเงินรางวัลมากกว่า 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เชิญชวนครู สควค. ภาคเหนือ ส่งประกวดคลิปวิดีโอ สื่อการสอน และเทคนิคการสอน ชิงเงินรางวัลมากกว่า 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับสมัคร 3 ก.ย. - 27 พ.ย. 2563 และประกาศผลการตัดสิน 1 ธ.ค. 2563

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ สื่อการสอน และเทคนิคการสอน ตามโครงการเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ ประจำปี 2563

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ สื่อการสอน และเทคนิคการสอน ตามโครงการเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ ประจำปี 2563

smt_north, สควค.ภาคเหนือ

โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

Engine by shopup.com